Maiwischpei

 

 

 

 

 

De Buida zoagn da schrittweis u,

 

wia i bei mein Maipfeifei hu da tu.

 

 

A astfreis Trum

 

wa net dumm

 

 

Schneid d Ring da ei,

 

wo s Pfeifei aus soid sei.

 

 

 

 

Klopfn - mei liaba Bua -

 

ku ma gar net gnua.

 

 

Tua s Luftloch an fingabroat vo voun

 

eichischneidn – nit einiboun.

 

 

Tiaf oichi und net gats lang,

 

gibt den besten Klang .

 

 

 

 

An Luftschlitz machn (net z grouß, net z kloa)

 

des wa a nu ztoa.

 

 

Nacha zammsteckt und glei probiascht

 

und losn, ob si was riascht.