D Engl

 

 

 

Wia de Engl segln um an Stoi,

 

da tuat s auf oamoi an lautn Schnoi:

 

 

 

Oa Engl hat se mitn Fuaß beim Heilignschei vo an ondern Engl vafongt,

 

ea hat de Kurvn nimma ganz daglongt,

 

is mitn Kopf voraus an Windladn uichi kracht.

 

Da Josef sagt: „Maria schau, i moa des Kindl lacht“